Третман на вода за пиење

При снабдувањето со вода за пиење потребно е да се обезбеди висококвалитетна и безбедна  вода за пиење, без разлика дали се работи за јавни претпријатија – водоводи или индивидуални бунари.
Водата за пиење може да содржи штетни штетни соединенија, тешки метали и патогени микроорганизми.
При процесот на третман на водата за пиење потребен е индивидуален пристап. Третманот на вода и технологијата која е потребно да се вгради зависи од видот и квалитетот на сировата вода.
Вообичаените методи на третман вклучуваат:  филтрација, дезинфекција, аерација, седиментација со цел да се обезбеди висок квалитет на вода за крајна потрошувачка.
Ние можеме да ви помогнеме да го обезбедите безбедна вода со нашата опрема, хемикалии и технологија.