Инженеринг и опрема

Нудиме наменска опрема и решенија.

Опрема:

 • Дозирна опрема
 • Контрола и Мониторинг
 • Филтрација, отстранување железо и манган
 • Омекнувачи
 • Јонски изменувачи
 • Реверзна осмоза
 • Дезинфекција и стерилизација
 • Дехлорирање
 • Отстрaнување на органски загадувачи

Инженеринг, сервис и одржување

 • Консултации
 • Проектирање и реализација
 • Оптимизација на процеси и заштеда на трошоци
 • Одржување на базени