Третман на разладна вода

Корозијата, појавата на наслаги и биолошкиот раст може да го попречат функционирањето на вашите системи. Со правилен пристап, комбинација на хемикалии и технологија може да се избегнат овие проблеми и да се спречи пад на системите.

Ние можеме да ви помогнеме:

  •  Да се подобри ефикасноста на вашиот систем
  •  Подобрена ефикасност при пренос на топлина и безбедна работа на најосетливата опрема
  •  Да се оптимизира и намали потрошувачката на вода
  •  Да се намалат трошоците за третман
  •  Да се намалат оперативните трошоци – намалена потрошувачка на енергија, намалени трошоци за одржување и намалени дефекти.