Аналитички инструменти

Envolve во својата програма нуди аналитички и контролни инструменти од реномирани производителин, вклучувајќи лабораториска и процесна опрема.

Се стремиме да понудиме комплетна услуга за клиентите.

Започнувајќи од дефинирање на реалните потрреби и опрема до испорака, пуштење во употреба, обука на персонал како и редовна поддршка по продажбата.

  • Лабораториска опрема физичко – хемиска

Кондуктометри
Рефрактометри
pH/ORP
Анализатори на вода – спектрофотометри, колориметри, компаратори.

  • Лабораториска опрема микробиолошки лаборатории

Инкубатори, Автоклави

  • Процесна опрема и процесно мерење

Дозирни пумпи со автоматска контрола
Филтрациска опрема
Мерачи на проток, притисок и температура
Детектори за гас
Нивометри
Процесни контролери
Базени – дозирна опрема со автоматска контрола